Ved > Articles > All

 Title : Jivan Bhr Dugdh Pan Ke Labh Author : Manohar Vidyalankar

i;lks jsr vkHk`ra rL; nksge'khefg] mRrjkeqRrjka leke~A

fRo"k% lao`d~ d~Ros n{kL; lq"kqE.kL; rs lq"kqE.kkfXugqr%A

bUnz ihrL; iztkifref{krL; e/kqer migwr migwrL; rs Hk{k;kfeAA

_f"k%& nh?kZrek%A nsork&;K i;ksokA NUn%& LojkM~/k`fr%A ;tq% 38&28-

¼i;l% jsr% vkHk`re~½ nw/k ls oh;Z'kfDr dk 'kjhj esa Hkj.k gksrk gS] blfy, gesa ¼ rL; nksg mRrjka mRrjk lHkka v'khefg½ ml nw/k }kjk izkRi gksus okys iziwj.k ¼iks"k.k½ dks iwjs o"kZ] Hkj izkIr djrk jgaw] vkSj o"kZ ds ckn vxys o"kZ Hkj] vksj bl izdkj izfro"kZ] i;ZUr bl iks"k.k dks izkIr djrk jgwaA mls viuk izeq[k Hkkstu :i esa lsou d:aA

gs ¼lq"kqE.k½ mRre lq[kksa dks nsus okys] ¼migwr½ lnk lcls iqdkjs tkus okys! ¼dzRos½ vius drZO; vkSj ladYi dks iw.kZ djus ds fy, ¼vfXu gqr%½ vfXu gks= djus okyk rFkk vfXu :i vki dks lefiZr gksdj ¼fRo"k%lao`d~½ nhfIr vkSj dkfUr dks viuh vksj laHktu d fy, izkIr djus okyk cuwaA

bu izkfIr;ksa ds fy, ¼n{kL;½ 'kfDr dks c<+kus okys] ¼lq"kqE.kL;½ uhjksxrk ds dkj.k lkfRod lq[k dks nsus okys ¼bUnz ihrL;½ ftrsfUnz; cxus dh dkeuk dj djus okyksa }kjk fi;s tkus okys ¼iztkifrHkf{krL;½ mRre lUrku dh dkeuk okyksa }kjk lsfor fd;s tkus okys ¼e/kqer%½ ek/kq;Z ;qDr ¼rs i;l%½ rsjs }kjk iznRr nqX/k] ty vkSj vUu dk ¼Hk{k;kfe½ lsou djrk gwaA

fu"d"kZ%& ¼1½ nqX/k iku vR;Ur ykHknk;d gS] ;g izk.kh ds fy, tUe ls ysdj e`R;q rd pyrk gS] ekr` nqX/k ls izkjHHk gksdj e`R;qi;ZUr] tc vU; dqN gte ugha gks rc Hkh xksnqX/k gte gksdj ykHk igqapkrk gSA vktdy ds MkDVjksa dk ;g dFku fd 50 o"kZ ds ckn nqX/k iku dk dksbZ ykHk ugha osn fo:) gSA

¼2½ ;ksxh tu vius izk.k dks lq"kqE.kk ds }kjk lglzkj rd igqapkus ds fy, dsoy ty vkSj nw/k ij gh vkfJr gksrs gSaA dsoy xksnqX/kk ij fuHkZj gksdj izk.kk;ke }kjk ewyk/kkj fLFkr likZdj esa lqIr dq.Mfyuh dk tkxj.k djds mls lq"kqE.kk esa izokfgr djuk lqxe gks tkrk gSA

¼3½ bfUnz;ksa dks o'k esa j[kus ds fy, rFkk lUrku dks lkfRod vkSj riLoh cukus ds fy,] cPpksa dks de ls de iw ¼ikap½ o"kZ vf/kd ls vf/kd nqX/k fiykuk pkfg,A ¼1½

¼4½ nw/k ds fy, osn esa nqX/k] {khj vkSj i;l~ 'kCn dk iz;ksx gksrk gSA i;l~ ds osn esa vUu] ¼fu-2&1½ ty ¼fu-1&12½ vkSj nqX/k ¼i;%Hkzhja lc iôa ih;w"keHk`ra ije~A ukekuq dze.kh 159½

¼5½ xks nqX/k ds egRo dks izn'kZu djus fy, osn esa miek,a gSa

¼d½ rsjk /ku xksnqX/k ds leku ifo= vkSj mYyflr djus okyk gksA ¼2½

¼[k½ dHkh [kf.Mr u gksus okys okys ijekRek vkSj izd`fr dks xks nqX/k ds leku rktxh nsdj fdz;k'khy cukus okyk loZfiz; dgk gSA ¼3½

bZ'ojjksDr osn ok.kh ds v?;srk ¼v/;;u ds vuq:i vkpj.kdrkZ½ dks nqX/k] ?k`r] e/kq vkSj mnjLFky ty dh dHkh deh ugha gksrhA

¼6½ osn esa iz;qDr fdlh fdlh 'kCn dks ns[k dj eq>s rks ckj ckj ;g yxrk gS fd ;g jpuk vikS:"ks; vFkkZr~ iq:"k fo'ks"k bZ'oj dh gSA fdlh lkekU; iq:"k dh gks ugha ldrhA bl eU= dk i;% 'kCn bls izekf.kr djrk gSA bl ds rhu vFkZ ^vUu]ty]vkSj nqX/k^ gksus ls Li"V ladsr gS&& fd ty vkSj nqX/k dk iz;ksx rks tUEk ls e`R;q i;ZUr vfuok;Z rFkk ykHk nk;d gS ghA fdUrq ^vUu^ vFkZ ladsr djrk gS fd ;ksx lk/kuk] vkSj bZ'oj lk{kkRdkj dh dkeuk okys dks vUuHkqd~ vFkkZr~ fujkfe"k Hkksth gksuk pkfg,A ^i;^dk vFkZ izR;sd oLrq ds nzo :i lkj dks Hkh dgrs gSA tyksa dk lkj oh;Z gSA ;g lglzkj esa igqpdj ogka ds lkj rRo ijekRek dk nksgu ¼vuqHwfr½ dj nsrk gSA

¼1½ nqX/k ifi - okURlksX; efgoUnzk o/kZrs izFkRrs o`"kk;rsA _d~ 10&94&9

¼2½ 'kqfp ;Rrs jsD.k vk;tUr lcnqZ/kk;k%i; mflz;k;k%A _d~ 10&91&11

¼3½ t;ks u nqX/kefnrsfjf"kjeqfoZo xkrq%lq;xks u oksygkA _d~ 9&96&15

¼4½ ikoekuh;ksZ v/;sfr] _f"kfHk%laHk`ra jleA rLeS ljLorh nqgs {khja lfiZeZ/kwnde~AA _d~ 9&69&32

'kh".kZ% {khja nqgrs xkoks vL;A _d~ 1&164&1

¼5½ i;Lorh jks"k/k;% i;Loku~ ekeda op%A

vika i;Lofnr~ i;Lrsu ek 'kqU/krAA _d~ 10&21&14

vkiks jsrks HkwRok f'k'ua izkfo'ku~A ,srjs;ksifu"kn~ 4

¼6½ Dys'k deZ foikdk'k;Sj ijke`"V% iq:"kfo'ks"k bZ'oj%AA ;ksx n'kZ 24 lekf/kikn r= fujfr'k;a loZKchte~A l iwoZ"kkefi xq:% dkysuku oPNsnkr~A 25]26]AA

 

 

euksgj fo|kyadkj

Tag Names : Upnishad,Rugveda,Ved
Other articles of this author :
1 Ved me Vishwas Or Sharddha
2 Vedon Me Gruhsthon ke Liye Nirdesh
3 Jivan Ko Safal Kaise Banaye
4 Surya Or Aditya
5 Parmeshwar Sab Ko Sukh Dukh Maptol Kar Deta He
6 Ushakal Me Jagkar Surya Sevan Ke Labh
7 Ved Me Sadgruhastho ke Liye Nirdesh
8 Smarniya Tathya
9 Ved Ka Bahudha Chrchit Rognivarak Avam Dirghayu Pradsutra
10 Atam Sambodhan
11 Yadyana Japyadnesmi Geeta
12 Vedon Me Paap Ki Charcha Bhi He
13 Ved Me Nirdhith Karmo Ke Udaharan
14 Women in Indian Culture
15 Kamdhuk varda vedmata
16 Atyaya anadinaam Om Ya Brahma Or Prachlit Naam Eshvar Ya Radra
17 Ek Devta Ke Tin Naam
18 Vishnu Or Tvashta
19 Kamnapurti Me Sahhayak Vedmantra
20 Swasth Va Dirgh Jivan Ke liye Avashak Tattvs
21 Stuti Se Adrush Atmbal Prayati Ka Drush
22 Parmeshwar Ke Upnaam Padharth
23 Rut ke Anek Arth
24 Parmeshwar Ke Anshik Guno Ke Pratinidhi Devo
25 Vaidic Sapat Maryadon Par Vichar
26 Ved Ke Sarvakalik Ashirvad
27 Yajurved Ka Swadhay Yajurved Me Rashtr Vyavtha
28 Vedon Ki Rushikaye Or Bhartiya Sanskriti
29 Vaidic Shasan Ke Prarup Ki Zalak
30 Brahma Ke Saat Naam
31 Druk ek ma madal se
32 Kamdhuk varda vedmata Bhay Nivarak Mantra
33 The Place Of Unity Of Soul and Brahma
Print
Download pdf
Link to this

Link to this
Use this URL to link to the article from your blog or site:

To view the content of Vedpradip, you need to be registered user.

For registration, please Click Here.

For login, please Click Here


Close